23 Ağustos 2011 Salı

Anaokulu Satranç Planı

Anaokullarında satranç eğitimi verecekler için hazırlanan Anaokulu Satranç Planı, yakın zaman içinde tüm ilgilenenlere ulaştırılacaktır. Bu alanda faaliyet gösterecek olan antrenör ya da öğretmenlere mesleki gelişim seminerleri yapılacaktır.

Ekim ayı içerisinde yapılacak olan seminer hakkında ayrıntılı bilgi blog vasıtasıyla sizlere ulaştırılacaktır.

3 Haziran 2011 Cuma

Okul Öncesi Satranç Eğitiminin Matematiğe Etkisi

Aşağıda yer alan araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılan tezin özetidir. YÖK sayfasında yer alan ulusal tez merkezine girerek bu tezi bulabilirsiniz.

Araştırmayı yapan araştırmacıya teşekkürler.

Tez Bilgileri

Serap SAĞLAM TEKNECİ
Yüksek Lisans Tezi

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Ekim, 2009 (98 Sayfa)

Bu araştırmada, okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin ilköğretim
birinci sınıf öğrencilerinin matematik becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

Sakarya İl Merkezindeki Özel Şahin İlköğretim okuluna devam eden 42 birinci
sınıf öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın genel
amacına bağlı olarak anasınıfında satranç eğitimi alan 22 (11 kız, 11 erkek) çocuk
deney grubuna, birinci sınıf öğrencilerinden yansız atama ile belirlenen 20 (13 kız, 7
erkek) çocuk ise kontrol grubuna dahil edilmiştir. Araştırmada sontest kontrol gruplu
model kullanılmıştır.
Araştırmada gerekli verilerin toplanmasında, çocukların temel satranç bilgi
düzeylerini ölçebilmek için “Satranç Bilgisi Anket Formu” ve Erdoğan ve Baran
(2006) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Erken Matematik
Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)” kullanılmıştır.

Verilerin analizi SPSS 12 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; demografik
özelliklere ait değişkenler için frekans ve yüzde dağılımları, testin geçerlik
güvenirliğini test etmek amacıyla; testin iç tutarlılık katsayısını hesaplamak için KR-
20 testi, ölçeğin zamana bağlı tutarlı ölçümler verip vermediğini değerlendirmek için
test tekrar test korelasyon katsayısı, ölçüt geçerliği için Mann Whitney U-Testi,
madde analizi için ise alt % 27-üst % 27’ lik madde analizi işlemleri kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda; satranç eğitimi alan öğrencilerin matematik yetenek
puanlarının yüksek olduğu (U=119.5, p<0.05), matematik testinde daha çok soruya
doğru cevap vererek ham puanlarının yüksek olduğu (U=117.5, p<0.05), güven
aralığı değerlerine bakıldığında çocukların yaşının gelişimini gösterdiği ya da yaşının
üzerinde performans sergiledikleri (U=121.5, p<0.05), satranç bilgisi anket
formundan daha yüksek puan aldıkları (U=210, p<0.05) saptanmıştır.

Satranç oynamayı bilen öğrencilerin Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)
B22. ve B42. maddelerindeki analiz sonuçları; bir basamaklı sayılarda zihinsel sayı
doğrusu ve iki basamaklı sayıları yazma, büyük sayılarla toplandıktan sonra sayma,
toplama işleminin değişim özelliğinin sembolik olarak gösterimi, iki basamaklı
sayılarda zihinsel sayı doğrusu, 11’den 20 nesneye kadar birer birer sayma ve bir
basamaklı büyük sayıdan küçük olanı veya kendisini çıkarma becerilerinde satranç
bilmeyen öğrencilere göre daha başarılı olduklarını göstermektedir.


Bu sonuçlara göre okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin çocukların
matematik becerileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.

Satranç Anaokulu

Satranç Anaokulu blogumuzun amacı anaokullarımızda satrancın gelişmesine katkıda bulunmak. Bu alanda çalışacaklara destek olarak mesleki gelişimlerini artırmak ve eğitimsel kaynaklar konusunda yardımcı olmaktır.

Bloga aynı zamanda bir web sayfası ile destek sağlanacaktır.